Algemene voorwaarden Uitwisselingsinitiatief

  1. Definities

AuditAssociates; de partij die initiatiefnemer is van het uitwisselingsinitiatief en organisaties de mogelijkheid biedt om aan het uitwisselingsinitiatief deel te nemen.

Inlenende organisatie; de partij die aangeeft te beschikken over een audit- of onderzoeksopdracht en hiervoor een medewerker van een andere deelnemende organisatie wil inzetten.

Uitlenende organisatie; de partij die aangeeft te beschikken over een medewerker die bereid is een audit- of onderzoeksopdracht voor een andere deelnemende organisatie te willen uitvoeren.

Medewerker; een medewerker in vast dienstverband bij zijn werkgever die bereid is een audit- of onderzoeksopdracht voor een andere deelnemende organisatie te willen uitvoeren.

Deelnemende organisaties kunnen zowel als inlenende als uitlenende organisatie worden beschouwd.

Doelstelling Uitwisselingsinitiatief

Het uitwisselinginitiatief heeft tot doel om organisaties in de gelegenheid te stellen om op flexibele wijze deskundige externe medewerkers in te zetten voor het uitvoeren van audit- of onderzoeksopdrachten.

Tevens heeft het uitwisselingsinitiatief tot doel om auditors en andere (financiële) deskundigen in de gelegenheid te stellen om periodiek audits of onderzoeksopdrachten uit te voeren bij andere organisaties dan hun werkgever; ten einde meer en een bredere ervaring op te doen.

 Algemene bepalingen

 3.1. Organisaties willen gaan samenwerken op het gebied van uitwisseling van medewerkers voor het uitvoeren van audit-, onderzoek- en controlewerkzaamheden. Doelstelling van de samenwerking is enerzijds om medewerkers (werk)ervaring te laten opdoen in een andere organisatie en anderzijds om organisaties die niet de beschikking hebben over (audit)medewerkers en/of de benodigde capaciteit daarvoor hebben, de mogelijkheid te bieden tegen aantrekkelijke voorwaarden onafhankelijk onderzoek te laten doen door externe medewerkers.

AuditAssociates stelt aan de organisaties een website ter beschikking, waarop organisaties (onderzoeks)opdrachten kunnen specificeren (inlenende organisatie). Op dezelfde website kunnen medewerkers van andere organisaties (uitlenende organisatie) zich inschrijven voor een bepaalde (onderzoeks)opdracht. Organisaties kunnen daarna in goed overleg met elkaar onderzoeksopdrachten en medewerkers matchen. De uitlenende en inlenende partij komen daarbij een vergoeding overeen voor de door de medewerker te verrichten diensten. Deze vergoeding wordt opgenomen in een deelovereenkomst en mag niet meer dan kostendekkend zijn. De uitgeleende medewerker is verantwoordelijk voor de aanlevering van de geautoriseerde urenstaat aan AuditAssociates aan het eind van elke maand. Aan de hand van een door de inlenende partij geautoriseerde urenstaat, verstuurt AuditAssociates binnen 10 dagen een bericht betreffende benodigde facturatie (uren x tarief) naar de uitlenende partij. AuditAssociates brengt hiervoor geen kosten in rekening De uitlenende partij stelt een factuur op en verstuurt deze naar de inlenende partij. De inlenende partij dient de uitlenende partij binnen 30 dagen te betalen. AuditAssociates draagt geen debiteurenrisico.

3.2. Partijen beogen expliciet om de werkzaamheden krachtens overeenkomst van opdracht uit te voeren. Partijen wensen uitdrukkelijk niet dat deze overeenkomst of enige uit deze overeenkomst voortvloeiende deelovereenkomst als arbeidsovereenkomst wordt beschouwd.

3.3. Elke opdracht zal worden gespecificeerd in een deelovereenkomst. Op elke deelovereenkomst zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan in de deelovereenkomst schriftelijk wordt afgeweken.

3.4. Elke partij kan binnen deze Algemene Voorwaarden optreden als inlenende organisatie en als uitlenende organisatie.

De overeenkomst

 

4.1. Voor iedere uitwisseling van medewerkers ten behoeve van audit- of onderzoeksopdrachten wordt een overeenkomst op gesteld.

4.2. De overeenkomst wordt uitsluitend schriftelijk aangegaan. De overeenkomst wordt aangegaan tussen de uitlenende en inlenende organisatie voor de uitvoering van de betreffende audit- of onderzoeksopdracht.

4.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.4. De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat daarvoor opzegging is vereist, indien en zodra de overeenkomst tussen de partijen op grond waarvan de deelovereenkomst werd overeengekomen, om welke reden dan ook, eindigt.

Vergoeding

 

5.1. De inlenende en uitlenende partij komen gezamenlijk een vergoeding overeen voor de inlening van de betrokken medewerker. In de deelovereenkomst wordt de toepasselijke vergoeding opgenomen. Deze vergoeding mag niet meer dan kostendekkend zijn en mag maximaal bestaan uit de volgende componenten:

bruto loonkosten, vermeerderd met een maximale opslag van 20% voor loonheffing en sociale lasten, vermeerderd met reis- en/of verblijfkosten. De vergoeding is exclusief BTW.

5.2. De uit te lenen werknemer blijft in dienst van zijn werkgever. De werkgever blijft voldoen aan alle wettelijke verplichtingen jegens zijn werknemer. Alle door de uitlenende partij te maken kosten blijven voor rekening van de uitlenende partij, behoudens de kosten die –vooraf overeengekomen en in de deelovereenkomst vastgelegd- door de inlenende partij worden vergoed.


  1. Urenverantwoording, facturering en betaling

 

6.1. De inlenende organisatie zal binnen vijf werkdagen na het eind van iedere kalendermaand de op grond van de overeenkomst in die kalendermaand gewerkte uren formeel goedkeuren. De uitgeleende medewerker is verantwoordelijk voor de aanlevering van de geautoriseerde urenstaat aan AuditAssociates binnen tien werkdagen na het eind van iedere kalendermaand. AuditAssociates zal aan de hand van de van toepassing zijnde overeenkomst de urenstaat controleren. Aan de hand van deze urenstaat, verstuurt AuditAssociates binnen 5 dagen na ontvangst van de geautoriseerde urenstaat een bericht betreffende benodigde facturatie (uren x tarief) naar de uitlenende partij. AuditAssociates brengt hiervoor geen kosten in rekening. De uitlenende partij stelt aan de hand van het bericht van AuditAssociates uiterlijk binnen 10 dagen een factuur op en verstuurt deze naar de inlenende partij.

6.2. De inlenende partij heeft jegens de uitlenende partij de verplichting om facturen binnen 30 dagen te betalen. AuditAssociates aanvaardt geen debiteurenrisico ten aanzien van het (niet) tijdig voldoen van de verplichting door de inlenende partij.

Geheimhouding en relaties

 

7.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie en alle gegevens en kennis omtrent bedrijfsaangelegenheden van de wederpartij, haar opdrachtgevers en de cliënten van de opdrachtgevers, waarvan partijen of haar medewerkers bij de uitvoering van de deelovereenkomst kennis nemen.

7.2. Partijen garanderen dat ook haar medewerkers de uit artikel 7.1. voortvloeiende verplichtingen zullen nakomen.

 

  1. Intellectuele eigendom

 

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die tijdens of in verband met de uitvoering van de deelovereenkomst ontstaan of voor vestiging vatbaar worden, komen toe aan de inlenende partij.

Toegang tot informatie

 

9.1. De uitlenende organisatie staat er voor in dat de uitgeleende medewerkers alle benodigde medewerking wordt verleend om aan de uitvoering van de in de deelovereenkomst gespecificeerde werkzaamheden te kunnen voldoen.

9.2. De inlenende organisatie staat er voor in dat de ingeleende medewerkers alle medewerking wordt verleend om aan de uitvoering van de in de deelovereenkomst gespecificeerde werkzaamheden te voldoen. Zo staat de inlenende organisatie er voor in dat:

 Aansprakelijkheid

10.1. Indien de uitgelenende organisatie en/of medewerker toerekenbaar tekort komt bij de uitvoering van de deelovereenkomst, kan AuditAssociates voor de daaruit ontstane (gevolg) schade niet door de inlenende organisatie, uitlenende organisatie of door derden aansprakelijk worden gehouden.

10.2. AuditAssociates kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een tekortkoming in de uitoefening van haar activiteiten binnen het uitwisselingsinitiatief door de inlenende organisatie, uitlenende organisatie of door derden.

Algemene voorwaarden

11.1. Op deze overeenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de inlenende organisatie of uitlenende organisatie niet van toepassing.

Overmacht

 

12.1. Onder overmacht met betrekking tot deze overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

12.2. Partijen zijn niet gehouden aan verplichtingen welke uit deze overeenkomst voortvloeien indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

12.3. Indien de overmachtsituatie van een der partijen langer dan twee volle kalendermaanden voortduurt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Wijzigingen of verandering

 

13.1. Wijzigingen of veranderingen van deze overeenkomst zullen partijen slechts binden, indien deze wijzigingen of veranderingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Duur van de overeenkomst/Algemene Voorwaarden

 

14.1. De overeenkomst per uitwisseling wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar. Zij treedt in werking op de datum van ondertekening. De overeenkomst zal aan het eind van de duur stilzwijgend worden verlengd met opnieuw één (1) jaar.

14.2. Deze overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging door één van beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De overeenkomst of overeenkomsten die op het moment van de opzegging in uitvoering zijn en die waarvan de uitvoering is overeengekomen, wordt nog afgewikkeld met inachtneming van deze overeenkomst.

14.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 14.2., geldt de volgende beëindigingregeling:

 

Indien één der partijen:

is zij door het enkele intreden van een hiervoor opgesomde omstandigheid in verzuim en heeft de andere partij het recht deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende deelovereenkomsten geheel of gedeeltelijk tussentijds met onmiddellijke ingang te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen.

  1. Werving en Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Zowel inlenende als uitlenende organisaties, alsmede individuele medewerkers, zullen het uitwisselingsinitiatief niet gebruiken als middel om medewerkers te werven of anderszins een overstap te maken naar een andere werkgever.

15.2 Individuele medewerkers zijn niet gerechtigd in dienst te treden van een nieuwe werkgever indien zij binnen 12 maanden voorafgaand aan de indiensttreding bij de nieuwe werkgever via het uitwisselingsinitiatief werkzaamheden voor de nieuwe werkgever hebben verricht.

15.3 Het gestelde in artikel 15.2 is niet aan de orde indien de overstap plaats vindt onder goedkeuring van zowel de nieuwe als de huidige werkgever.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

16.1. Verschillen van mening tussen partijen worden zoveel mogelijk langs minnelijke weg opgelost.

16.2. Op alle deelovereenkomsten en op de daarmee verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.